Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging

Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen

Van der Wou

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever:
  de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Uitvaartverzorger een Overeenkomst sluit. Tenzij anders overeengekomen is de Opdrachtgever de contactpersoon voor de Uitvaartverzorger.
 2. Overeenkomst:
  de tussen de Opdrachtgever en de Uitvaartverzorger tot stand gekomen overeenkomst betreffende een Uitvaartverzorging, zoals bij voorkeur vastgelegd in de modelovereenkomst van BGNU.
 3. Toeleverancier:
  de partij die aan de Uitvaartverzorger zaken en/of diensten levert in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Uitvaartverzorger:
  de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Opdrachtgever een Overeenkomst sluit ter zake van de Uitvaartverzorging.
 5. Uitvaartverzorging:
  de gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie en/of (voorgaande) overbrenging van de overledene naar een met de Opdrachtgever overeengekomen adres.
 6. Voorschotten:
  voorschotten die door de Uitvaartverzorger ten behoeve van de Opdrachtgever aan derden dienen te worden betaald in het kader van nakoming van de Overeenkomst.

 
Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Overeenkomst.
 2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Uitvaartverzorger zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.
 3. De Uitvaartverzorger dient voor of bij de totstandkoming van de Overeenkomst de Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever ter hand te stellen of elektronisch ter beschikking te stellen op een zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever kunnen worden bewaard en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.

 
Artikel 3 – Verstrekking gegevens en Overeenkomst

 1. De Uitvaartverzorger gaat een overeenkomst met de Opdracht- gever aan en kan daarbij gebruikmaken van de modelovereenkomst van BGNU. De Opdrachtgever is gehouden en staat er voor in dat de Overeenkomst juist en volledig wordt ingevuld.
 2. De Opdrachtgever dient de Uitvaartverzorger tijdig alle voor de Uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de Opdrachtgever te verstrekken. Onder relevante gegevens worden tevens verstaan bijzondere geneeskundige behandelingen van de overledene met radioactief materiaal, danwel de aanwezigheid van een pacemaker of Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD), alsook informatie over eventuele zaken die in de uitvaartkist met de overledene worden meegegeven.
 3. In de Overeenkomst worden zoveel als mogelijk de zaken en/of diensten gespecificeerd die in het kader van de Overeenkomst door de Uitvaartverzorger worden geleverd c.q. uitgevoerd. Zaken en/of diensten, die eerst na de ondertekening c.q. vastlegging in de Overeenkomst worden overeengekomen, worden zoveel als mogelijk schriftelijk bevestigd door de Uitvaartverzorger.

 
Artikel 4 – Prijzen en pro-memorie posten

 1. De overeengekomen prijzen zijn bruto prijzen inclusief BTW.
 2. De prijzen voor de zaken en/of diensten welke door de Uitvaart-verzorger op basis van de Overeenkomst worden geleverd, worden – voor zover mogelijk – vermeld in de Overeenkomst.
 3. Indien op het moment van het sluiten van de Overeenkomst de prijs voor bepaalde zaken en/of diensten nog niet bekend is/zijn, zal de Uitvaartverzorger een pro-memorie post opnemen.
 4. De Uitvaartverzorger zal zo spoedig mogelijk de prijzen van de promemorie posten aan de Opdrachtgever doorgeven.
 5. De Opdrachtgever heeft het recht, onverwijld na kennis te hebben genomen van de prijzen van de pro-memorie posten, de Overeen-komst in overleg met de Uitvaartverzorger wat betreft de pro-memorie posten te wijzigen, tenzij de Uitvaartverzorger in verband met de tijdige nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst de prijzen voor de betreffende zaken en/of dienstenal (bij voorschot) aan een derde heeft betaald of verschuldigd is.

 
Artikel 5 – Aangifte en akte van overlijden

 1. Tenzij anders is overeengekomen, zal de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand door de Uitvaart-verzorger worden gedaan op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens.
 2. Zodra de Opdrachtgever kennis neemt van een onjuistheid in de akte van overlijden, dient deze de Uitvaartverzorger daarover onverwijld in te lichten.
 3. Indien sprake is van een onjuistheid in de akte van overlijden, zal de Uitvaartverzorger bevorderen dat correctie plaatsvindt.

 
Artikel 6 – Tijdstip van levering

 1. De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen, tijd-stippen en locaties als overeengekomen tussen de Opdrachtgever en de Uitvaartverzorger.
 2. De dag, het tijdstip en de locatie van de uitvaart worden overeen-gekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. het crematorium.

 
Artikel 7 – Drukwerken

 1. Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de Opdrachtgever de tekst schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan per e-mail) aan te leveren of, indien de tekst door de Uitvaartverzorger is opgesteld, goed te keuren.
 2. Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden worden door de Uitvaartverzorger voor rekening van de Opdrachtgever verzorgd, tenzij anders is overeengekomen.
 3. De Uitvaartverzorger kan indien sprake dient te zijn van een rectificatie van drukwerk en/of advertenties slechts voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade aansprakelijk zijn, indien en voor zover de vermelde tekst afwijkt van de door de Opdrachtgever schriftelijk verstrekte of goedgekeurde tekst en deze afwijking aan de Uitvaartverzorger toe te rekenen is. In alle andere gevallen zijn deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever en is de Uitvaartverzorger niet aansprakelijk voor de in dit artikel bedoelde schade.
 4. De Uitvaartverzorger zal zich inspannen aankondigingen van overlijden tijdig bij het postkantoor en/of de gekozen media te bezorgen. De Uitvaartverzorger staat niet in en is niet aansprakelijk voor tijdige bezorging bij geadresseerde(n) en daadwerkelijke plaatsing in de gekozen media.
 5. Indien de Uitvaartverzorger heeft voldaan aan zijn inspannings-verplichtingen, zoals vermeld in lid 4, zijn de gevolgen voor te late plaatsing of te late postbezorging voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 
Artikel 8 – Verzekeringen

 1. De Opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan de Uitvaartverzorger. Tenzij anders overeengekomen, draagt de Uitvaartverzorger danzorg voor een bewijs van ontvangst. Hij is verplicht de polis(sen) binnen een termijn van eenentwintig (21) dagen op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en).
 2. Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan de Uitvaartverzorger worden gemachtigd de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de kosten van de zaken en/of diensten van de uitvaart. Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde van de verzekeringspolis uitbetaald.
 3. De Uitvaartverzorger staat niet in voor betaling van enig bedrag door deze verzekeringsmaatschappij(en). Niet of niet volledige betaling door de verzekeringsmaatschappij(en) schort de betalings-verplichting van de Opdrachtgever jegens de Uitvaartverzorger niet op.

 
Artikel 9 – Betaling

 1. Indien de Uitvaartverzorger in het kader van de Overeenkomst aan derden dient te betalen, zal de Opdrachtgever de daarmee gemoeide bedragen op eerste verzoek en binnen de gestelde termijn aan de Uitvaartverzorger voldoen.
 2. De Opdrachtgever zal de uitvaartnota van de Uitvaartverzorger betalen binnen veertien dagen na ontvangst en is in verzuim indien betaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden.
 3. De Uitvaartverzorger heeft steeds het recht om een voorschot (aanbetaling), maximaal ter grootte van 100% van de (begrote) uitvaartkosten, te vragen voor zover die ziet op (een) door de Uitvaartverzorger te verlenen dienst(en). Tenzij in de Overeen-komst anders is overeengekomen, bedraagt dit voorschot, voor zover dat ziet op de door de Uitvaartverzorger te leveren goederen, maximaal 50% van de (begrote) uitvaartkosten. Dit voorschot dient binnen vierentwintig (24) uur na het sluiten van de Overeenkomst door de Opdrachtgever te zijn voldaan. Het betaalde voorschot wordt verrekend met de definitieve uitvaart-nota. Zolang de Opdrachtgever het bedongen voorschot niet aan de Uitvaartverzorger heeft voldaan, heeft de Uitvaartverzorger het recht zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij contante betaling wordt door de Uitvaartverzorger een bewijs van betaling verstrekt.
 5. De betalingstermijn geldt als fatale termijn. De Uitvaartverzorger is gerechtigd over een vordering die niet tijdig is voldaan rente in Algemene Voorwaarden van de BrancheverenigingGecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen rekening te brengen vanaf de dag volgende op die waarop de betalingstermijn verstrijkt. De verschuldigde rente bedraagt 1% per kalendermaand of gedeelte van de maand waarbij een gedeelte van de maand als gehele kalendermaand wordt berekend.
 6. Bij niet-betaling binnen de termijn als genoemd in lid 2 van dit artikel is de Uitvaartverzorger gerechtigd alle kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, voor zover rechtens mogelijk, in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten wordenconform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (Wet BIK) in rekening gebracht, dan wel conform de op het moment van sluiten van de Overeenkomst geldende wetgeving.
 7. De in de leden 5 en 6 van dit artikel bedoelde rente en kosten zijn eerst verschuldigd wanneer de Opdrachtgever door de Uitvaart-verzorger schriftelijk is aangemaand tot betaling binnen een termijn van zestien (16) dagen, aanvangende de dag na aanmaning, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling.
 8. De Uitvaartverzorger heeft het recht om met betrekking tot de Opdrachtgever een krediet check te (laten) doen. Voorts heeft de Uitvaartverzorger het recht de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen te weigeren

Artikel 10 – Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De Uitvaartverzorger neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.
 2. De Uitvaartverzorger is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van sieraden of andere zaken welke bij overdracht bij de overledene aanwezig zijn, zulks inclusief zaken die in de uitvaartkist met de overledene worden meegegeven.
 3. De Uitvaartverzorger is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet nakoming door de Opdrachtgever van zijn informatieplicht als bedoeld in artikel 3.2. De Opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart de Uitvaartverzorger tegen alle vorderingen en aanspraken van derden voor schade geleden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst waarvoor de Uitvaartverzorger niet aansprakelijk is.
 5. De Uitvaartverzorger kan onverminderd het bepaalde in 10.1 en 10.2 slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door de Opdrachtgever, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van de schuld (dat wil zeggen: opzet of bewuste roeke-loosheid) van de Uitvaartverzorger (directe schade). Aansprakelijk-heid voor indirecte schade, inclusief emotionele c.q. immateriële schade, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de Uitvaartverzorger aansprakelijk kan worden gehouden voor schade komt voor ver-goeding alleen in aanmerking die schade waartegen de Uitvaart-verzorger verzekerd is, in welk geval de schadevergoedingsplichtbeperkt is tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk aan de Uitvaartverzorger uitkeert. In alle gevallen is de schadevergoedingsplicht van de Uitvaartverzorger beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die door de Opdrachtge-ver aan de Uitvaartverzorger betaald dient te worden uit hoofde van de Overeenkomst.
 6. Van de in 10.5 bedoelde schuld is bij schade ten gevolge van oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de Overeenkomst geen sprake indien de vertraging of het oponthoud het gevolg is van de opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 9.3.

Artikel 11 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst, waaraan de Opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en dui-delijk omschreven door de Opdrachtgever of diens gemachtigde binnen eenentwintig (21) dagen na de datum van de uitvaart bij de Uitvaartverzorger ingediend worden. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben, dat de Opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.
 2. Klachten over de uitvaartnota moeten binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij de Uitvaartverzorger ingediend worden.
 3. De Uitvaartverzorger zal binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht trachten met de Opdrachtgever tot overeenstemming te komen over afwikkeling van de klacht.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid Opdrachtgever en zekerheid

 1. Ongeacht of de Opdrachtgever enige aanspraak kan doen gelden op de nalatenschap van de overledene sluit de Opdrachtgever de Overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening. Opdrachtgever is ermee bekend dat de uitvaartkosten schulden van de nalatenschap zijn en dat de Uitvaartverzorger Opdracht-gever hierop heeft gewezen.
 2. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst aangaat met betrek-king tot zijn/haar eigen uitvaart, maar ook in andere gevallen, heeft de Uitvaartverzorger het recht te bedingen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van de betalings- verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, bijvoorbeeld door een (aanvullend) voorschot overeen te komen, zoals bedoeld in artikel 9.3, of door een derde als hoofdelijk medeschuldenaar c.q. als mede-opdrachtgever te verbinden aan de Overeenkomst.

Artikel 13 – Uitvoering

 1. De Uitvaartverzorger is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 14 – Persoonsgegevens en privacy

 1. Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dan wel de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende privacywetgeving.
  De Uitvaartverzorger zal de door de Opdrachtgever verstrekte (bijzondere) persoonsgegevens en overige informatie vertrouwelijk behandelen en neemt de vereiste maatregelen om persoons-gegevens te beschermen.
 2. Bij het sluiten van de Overeenkomst geeft de Opdrachtgever diens ondubbelzinnige toestemming aan de Uitvaartverzorger om (bijzondere) persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie te verwerken. De gegevensverwerking is voorts noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst door de Uitvaartverzorger en (deels) teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Uitvaartverzorger.
 3. Uitvaartverzorger zal (bijzondere) persoonsgegevens en/of vertrouwelijke informatie niet doorgeven aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of de uitvaartverzorger dit op basis van de wet verplicht is.
 4. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om diens (bijzondere) persoonsgegevens en/of overige vertrouwelijke informatie koste-loos in te zien, op te vragen, te wijzigen dan wel te laten verwijde-ren. Hiervoor kan er contact worden opgenomen met de Uitvaartverzorger via info@vanderwouuitvaartzorg.nl of 040 286 1383. Op een dergelijk verzoek wordt uiterlijk binnen 4 weken gereageerd.
 5. In het privacybeleid van Uitvaartverzorger, welke te vinden is op haar eigen website en op eerste verzoek kosteloos wordt toegezonden, is meer informatie te vinden over de wijze waarop Uitvaartverzorger met de verwerking van (bijzondere) persoons-gegevens en vertrouwelijke informatie om gaat. Hiermee informeert Uitvaartverzorger de Opdrachtgever nader omtrent de redenen van gegevensverwerking en de mogelijkheid om, indien gewenst, bezwaar te maken dan wel de verstrekte toestemming in te trekken.
 6. Indien door de Uitvaartverzorger, uitsluitend in opdracht van Opdrachtgever, beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt van de uitvaartplechtigheid, dan wordt daarbij Algemene Veror-dening Gegevensbescherming, dan wel de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende privacywetgeving in acht genomen. De geluids- en/of beelddrager met de opnames wordt door de Uitvaartverzorger uitsluitend verstrekt aan de Opdrachtgever. Na overdracht vernietigt de Uitvaartondernemer direct de gemaakte opnames. De Opdrachtgever mag de opnames alleen verstrekken aan personen uit de beperkte familie-, vrienden- en kennissen-kring van de overledene. De Uitvaartverzorger geeft in de ruimte(s)waar de opnames gemaakt worden duidelijk aan dat dit gebeurt. De in artikel 10.4 opgenomen vrijwaringsbepaling is het bepaalde in dit lid onverkort van toepassing.
 7. Het bepaalde in 14.6 geldt in gelijke zin voor opnames die in opdracht van de Opdrachtgever worden gemaakt ten behoeve van het online, via het Internet, live kunnen volgen van de uitvaartplechtigheid (‘livestreaming’). De Opdrachtgever bepaalt welke personen, uitsluitend behorende tot de hiervoor genoemdebeperkte kring van de overledene, een inlogcode krijgen om de uitvaart online bij te kunnen wonen. De Uitvaartverzorger draagtzorg voor een goede beveiliging van de website, zodat die enkel toegankelijk is voor de hiervoor bedoelde ‘online-genodigden’ en alleen de Opdrachtgever de opname kan downloaden. De Uitvaartverzorger vernietigt de opnames direct nadat de livestream niet meer openstaat voor de genodigden en in ieder geval binnen een maand na de uitvaartplechtigheid.

Artikel 15 – Geschillen en garantieregeling

 1. Elk geschil tussen de Opdrachtgever en de Uitvaartverzorger betreffende de totstandkoming of uitvoering van de Overeen-komst, ook al wordt dit geschil slechts door één van hen als zodanig benoemd, zal zowel door de Opdrachtgever als de Uitvaartverzorgerkunnen worden voorgelegd aan de door de Stichting Klachten-instituut Uitvaartwezen aangestelde Ombudsman. Het adres van de Ombudsman zal op eerste verzoek aan de Opdrachtgever worden verstrekt.
 2. Een geschil wordt door de Ombudsman slechts in behandeling genomen, indien de Opdrachtgever zijn klacht eerst aan de Uitvaartverzorger overeenkomstig deze algemene voorwaarden heeft voorgelegd. Uiterlijk 13 weken nadat de klacht aan de Uitvaartverzorger is voorgelegd en deze niet is opgelost, dient het geschil schriftelijk aan de Ombudsman te worden voorgelegd.
 3. Wanneer de Opdrachtgever een geschil voorlegt aan de Ombudsman, is de Uitvaartverzorger aan deze keuze gehouden.
 4. Wanneer de Uitvaartverzorger een geschil behandeld wil zien door de Ombudsman, stelt hij de Opdrachtgever hiervan schrif-telijk op de hoogte. De Uitvaartverzorger kondigt daarbij aan dathij het geschil aanhangig zal maken bij de bevoegde rechter als de Opdrachtgever niet binnen vijf weken schriftelijk laat weten in te stemmen met de behandeling van het geschil door de Ombuds-man. Indien de Opdrachtgever niet instemt of niet tijdig reageert, zal de Uitvaartverzorger het geschil kunnen voorleggen aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 5. Ie Ombudsman doet uitspraak overeenkomstig het reglement van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Het reglement van deze stichting wordt op eerste verzoek aan de Opdrachtgever toegezonden.
 6. De beslissing van de Ombudsman wordt door partijen aangemerkt als een bindend advies.
 7. Bij toewijzing van een geldelijke vergoeding aan de Opdrachtgever garandeert de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen betaling daarvan tot ten hoogste € 5.000,–.
 8. Uitsluitend de bevoegde Nederlandse rechter dan wel de hierboven genoemde Ombudsman is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 9. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn op 10 juli 2019 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland, onder dossiernummer 30277580.